Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật.