Tài sản sau khi chết do anh và người vợ sau tạo lập thì nếu không có thỏa thuận về chế độ tài sản thì tài sản chung này sẽ chia đôi.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung...

Vậy đối với trường hợp của bạn,Cha mẹ để lại tài sản thừa kế cho 1 người con nhưng chỉ là nói miệng cho riêng người đó. Vậy theo quy định trên thì di chúc miệng này không có giá trị pháp lý.