Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Trường hợp nghỉ hưu đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, mức lương hưu hàng tháng được xác định theo quy định của pháp luật.