Công ty cho nghỉ việc không báo trước và không bồi thường phải làm thế nào để đòi quyền lợi.....