Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 50 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi năm 2009) quy định về Quyền đăng kí nhãn hiệu.

Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể và chỉ được hủy bỏ khi đã nêu rõ quyền trong lời đề nghị...

Luật sư tư vấn soạn di chúc...

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý

Trong trường hợp người lao động muốn hủy sổ BHXH với công ty cũ và làm lại sổ BHXH mới thì có thể khóa sổ theo quy định tại Mục 5 Công văn số: 3663/BHXH-THU.

cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ một phần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu trình tự - thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết; nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Hiện nay về trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc họp Đại hội đổng cổ đông doanh nghiệp đã có không ít sai sót, nhầm lẫn và bất cập. Việc không thực hiện đúng về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể dẫn đến hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ

Việc hủy bỏ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải giống với thủ tục giải thể hộ kinh doanh thông thường.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

Hợp đồng mua bán đất thì phải thực hiện thủ tục công chứng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.