Người lao động suy giảm sức khỏe từ 61% trở lên có thể về hưu trước tuổi.