Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi trước đây đã đăng ký để được xem xét cấp lại.

Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại sẽ ghi ngày theo giấy chứng nhận cũ đã bị rách.

Để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên Giấy chứng nhận

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trong các trường hợp: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp; ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh...