Trường hợp mẹ và dì của anh (chị) từ chối nhận di sản, thì các cháu ruột mới được hưởng di sản thừa kế của cậu của của anh (chị).