Trình tự, hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại chương IV của nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thành lập.

Quyết định 10/2007/ QĐ- TTg và Quyết định 337/QĐ- BKH quy định hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.