Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm được ghi vào sổ đăng ký cổ đông với đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn...

HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.