Do cùng là mô hình doanh nghiệp một chủ, nên công ty TNHH một thành viên cũng có điểm giống với doanh nghiệp tư nhân như chủ sở hữu toàn quyền tự quyết mọi vấn đề liên quan đến điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về bản chất, thành viên của công ty TNHH có tính liên kểt chặt chẽ với nhau thông qua việc cùng góp vốn và cùng quản lý công ty (thành viên công ty TNHH là thành viên Hội đồng thành viên.

khi có quyết định tháo dỡ phần lấn chiếm đó thì bạn bắt buộc tháo dỡ theo yêu cầu của phó chủ tịch phường. Ngoài việc phải tháo dỡ còn bị xử phạt hành chính do hành vi lấn chiếm này của bạn