-->

Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức là tổng thể những quy định pháp luật về trình tự và điều kiện hình thành, bổ sung và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa vụ và quvền hạn của cán bộ, các biên pháp xử lí cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

Người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

Người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài với điều kiện lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động có thể đặt ra những yêu cầu đối với người lao động khi tuyển dụng. Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo…giữa những người lao động khi tuyển dụng là trái luật.

Lao động

Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 ngày, NSDLĐ phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài trên ít nhất 1 số báo trung ương và ít nhất 1 số báo địa phương.

Trình tự, thủ tục tuyển viên chức gồm có 3 bước, bao gồm: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; Tổ chức tuyển dụng viên chức; Thông báo kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Giấy tờ chứng minh lao động kĩ thuật là người nước ngoài bao gồm những văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài mà người lao động nước ngoài đó đã được đào tạo và làm việc.

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam chỉ được thông qua một trong các hình thức đã được quy định cụ thể

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.