-->

Bầu cử, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, cồng chức

Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức là tổng thể những quy định pháp luật về trình tự và điều kiện hình thành, bổ sung và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa vụ và quvền hạn của cán bộ, các biên pháp xử lí cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Bầu cử

Bầu cử thường được áp dụng trong trường hợp cần trao cho công dân đảm nhiệm một chức vụ nhất định trong một thời gian nhất định (theo nhiệm kì).

Viêc hầu cử đại biểu Quốc hội. đại biểu hội đồng nhân dân và các chức danh khác trong hệ thống các cư quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến pháp. Luật bầu cử đại bicu Quốc hội. Luật bầu cử đại biếu hội đồng nhân dân. Luật tổ chức Quốc hội. Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và các văn bản pháp luật khác. Viêc bầu cứ các chức danh trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo điều lệ của các tổ chức đó.

Nhũng người do bầu cứ để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kì trong các cơ quan nha nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi thôi giữ chức vụ được bố trí công tác theo năng lực, sớ trường, ngành, nghề chuyên môn của mình và được đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Tuyển dụng

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức do cơ quan, tổ chức có thám quvền tiến hành căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác của các chức danh cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức mình và chỉ tiêu biên chế được giao. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ và phải trải qua thi tuvển theo quy định của pháp luật. Riêng đối với việc tuyển dụng ở các đơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, bicn giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ. công chức ở vùng dân tộc ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự. Hết thời gian tập sự, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả công việc của người đó; nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lí cán bộ, công chức quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch.

Việc tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán toà án nhân dân, kiểm sát viên viện kiếm sát nhân dán được thực hiện theo quv định của Luật tổ chức toà án nhân dân. Pháp lệnh vé thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân, Luật tố chức viện kiem sát nhân dân và Pháp lệnh vé kiểm sát viên viện kiếm sát nhân dân.

Đào tạo, bồi dưỡng

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lí cán bộ, công chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc dào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn đối với từng chức vụ. tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch. Kinh phí đào tạo. bổi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp. Chê độ đào tạo, bổi dưỡng do các cơ quan, lổ chức có thẩm quyền quy định

Điều động, biệt phái

Điều động là việc cử cán bộ, cống chức thuộc biên chế cơ quan, tổ chức này đến làm việc tại cơ quan, tổ chức khác; từ vị trí công lác này sang vị trí công tác khác trong nội bộ cơ quan, tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ, cổng vụ.

Việc điều động cán bộ, công chức do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lí cán bộ, cồng chức thực hiện căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và trình độ, năng lực của bản thân cán bộ, công chức.

Khi điều động công chức sang vị trí công tác có chuycn món, nghiệp vụ khác, cơ quan sử dụng và quản lí công chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp.

Những trường hợp sau đây nếu được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang thì khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức;

- Những người do hãn cử đế đàm nhiêm chức vụ theo nhiệm kì trong cơ quan nha I1LÍƠC. lo chức chinh IIỊ. tố chức chính trị- xã hội ớ trung ương, cấp tinh, cáp huyện;

- Những ngươi dược tuyển dung, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ mót nhiệm vu thường xu ven trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tb chức chính trị. tổ chức chính trị-xã hội;

- Những người do báu cứ de dám nhiệm chức vụ theo nhiệm kì trong thường trực hội đồng nhân dân, uý ban nhân dân; bí thư. phó bí thư đảng uv; người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội cấp xã.

Biệt phái là trường hợp cừ cán bộ, công chức đến làm việc có thời hạn ớ một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo vêu cầu nhiệm vụ, công vụ. Cán bộ. công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác cúa cơ quan, tổ chức, dơn vị nơi được cứ đến. Cơ quan, tổ chức biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiệm trà lương và báo đảm các quycn lợi khác cứa cán bộ. công chức được biệt phái.

Trong thời gian công tác biệt phái, công chức vần được coi là thuộc biên chế của cơ quan nơi người đó làm việc trước khi được cử di cỏng tác biệt phái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ biệt phái, còng chức trở lại cơ quan cũ công tác. Thời gian công lác biệt phái được tính là thời gian công tác liên tục. Thời gian cử biệt phái khống quá 3 năm.

Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp sau;

- Do có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động công chức;

- Do có những cồng việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Công chức được cứ biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức cử biệt phái công chức có trách nhiệm trả lương và báo đám các quyền lợi khác của công chức được biệt phái. Công chức được cử biệt phái đốn vùng cao. vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được hướng các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

Việc đánh giá công chức biệt phái do co quan sứ dụng còng chức thực hiện. Vãn bán đánh giá công chức biệt phái được gứi vé cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá nhân.

Hưu trí, thôi việc

Cán bộ, công chức có đủ điều kiện về tuổi đời và thòi gian đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ hưu trí và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật lao động.

Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một sô' ngành, nghé và vị trí cống tác thì thời gian công tác của cán bộ, công chức đã có đủ dicu kiện được hưởng chế độ hưu trí có thổ được kéo dài thêm, thời gian kéo dài thêm không quá năm năm (trong trường hợp đậc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thcm). Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề và vị trí cống tác mà thời gian cỏng tác của cán bộ. công chức được phép kéo dài thêm.

Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ. công chức phải được tiến hành trcn co sở những nguycn tắc sau đày: 1) Cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ thực sự có nhu cầu; 2) Cán bộ, công chức tự nguyện và có đủ sức khoẻ dể tiếp tục làm việc.

Cán bộ, công chức dược thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong hai trường họp sau: 1) sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quvết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; 2) Có nguyện vọng thôi việc và dược cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đổng ý.

Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc thì bị xử lí kỉ luật, không được hưởng chế độ thôi việc và các quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định cúa pháp luật. Trong thời gian đang bị xem xét kỉ luật hoặc bị truv cứu trách nhiệm hình sự thì cán bộ. còng chức không được thôi việc trước khi có quyết định xử lí.

Tổ bộ môn Luật Hành chính - Khoa Luật Trường Đại học Hòa Bình, tổng hợp

  1. Nội dung trong bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (chú thích rõ trong bài viết).
  2. Bài viết được sử dụng không nhằm mục đích thương mại, chỉ nhằm mục đích giảng dạy, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Luật Kinh tế - Đại học Hòa Bình và Công ty Luật TNHH Everest.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, quý Vị vui lòng liên hệ với các luật sư, luật gia của Công ty Luật TNHH Everest và Khoa Luật Kinh tế - Đại học Hòa Bình, qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], hoặc trực tiếp tại địa chỉ Khoa Luật kinh tế Đại học Hòa Bình, số 8 phố Bùi Xuân Phái, Nam Từ Liêm, Hà Nội.