-->

Bên mời thầu đáp ứng điều kiện sau "Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng trong phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các công ty cổ phần, hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần được thường xuyên đánh giá để có các giải pháp nâng cao nhằm mang nâng cao lợi nhuận cao.

Về nghĩa vụ tài chính, người chuyển mục đích sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 45/2014, ngoài ra còn có phải nộp phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

Công ty con sẽ phải cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính hằng năm vào thời điểm kết thúc năm tài chính và có yêu cầu từ phía người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ.

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có nộp báo cáo tài chính không?

Doanh nghiệp khi có vi phạm các dạng sai phạm hóa đơn bất hợp pháp có thể bị xử lý theo quy định.

Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có)...

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Hiện tại, pháp luật không quy định về nghĩa vụ giao, nhận báo cáo tài chínhkhi mua bán doanh nghiệp.

Nghĩa vụ tài chính bao gồm: 1- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận, 2- Lệ phí trước bạ, 3- Tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, 4- Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Khi tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bị tách phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính.

Thành viên góp vốn có các quyền được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Thiếu trách nhiệm là không làm hoặc làm không hết trách nhiệm được giao nên mới gây hậu quả, nếu làm trong trách nhiệm được giao thì không thể gây hậu quả.

Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: a) Ghi cải chính bằng cách gạch...

Các nghĩa vụ tài chính khi chuyển quyền sử dụng đất: Thuế thu nhập cá nhân đối với bên chuyển nhượng; Lệ phí trước bạ đối với bên nhận chuyển nhượng: 0,5% x giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; Lệ phí: lệ phí địa chính, phí thẩm định.