Việc giao kết hợp đồng bằng miệng hay bằng văn bản không dựa vào trình độ, bằng cấp của người lao động mà dựa vào thời hạn của hợp đồng. Người sử dụng lao động tùy vào tính chất của công việc và điều kiện của công ty mình mà lựa chọn hình thức giao kết phù hợp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách chứng minh sự xác thực của hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất đã được giao kết nhiều năm.

Đối với người lao động dưới 15 tuổi thì hợp đồng lao động do người đại diện theo pháp luật của người đó ký kết với người sử dụng lao động và phải có sự đồng ý của người lao động...

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;...

Khi ký hợp đồng sử dụng lao động chưa thành niên mà cụ thể là người lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi người sử dụng lao động phải chú ý đến vấn đề sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật

Việc ủy quyền lại để giao kết hợp đồng lao động với người lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

Tôi du học về nên tôi được rất nhiều công ty mời về làm việc. Tôi có thể giao kết hợp đồng một lúc với nhiều công ty hay không?

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Tôi làm việc cho công ty đã 2 tháng nay, tuy nhiên không có ký bất kỳ một hợp đồng lao động nào. Tôi và giám đốc công ty có thỏa thuận là tôi làm việc cho công ty thời hạn 12 tháng. Như vậy, việc thỏa thuận của tôi và giám đốc có phải là hợp đồng lao động không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được coi là vô hiệu nếu tại thời điểm giao kết vi phạm các điều kiện được hướng dẫn tại điểm a.4 và điểm a.6 tiểu mục 2, 3 mục 2 này, nhưng sau đó đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận...

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói...

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả tiền lương làm thêm giờ...

Khoản 2, điều 39, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Trường hợp nào thì người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng với người lao động.

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể và chỉ được hủy bỏ khi đã nêu rõ quyền trong lời đề nghị...

Khi việc làm thử theo hợp đồng thử việc, đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Chị C làm việc cho doanh nghiệp tư nhân X Hà Nôi vị trí tạp vụ. Chị cùng trưởng phòng nhân sự của công ty có thỏa thuận về thời gian làm việc của chị là 02 tháng. Hỏi thỏa thuận của chị C và trưởng phòng nhân sự có phải lập thành văn bản không?