Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách đều phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạch đường đi) có chiều rộng mặt đường ≥ 3,5 m;...

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 188 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định.

Theo quy định của pháp luật đất đai, cán bộ đo sai diện tích đất thu hồi thì phải điều chỉnh lại cho đúng diện tích và bồi thường cho người dân theo diện tích đất mà người dân bị thu hồi.

Diện tích đất đo đạc trên thực tế của mảnh đất nhiều hơn so vói diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thơi đất không có tranh chấp thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phần đất đó phải thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, sử dụng đất ổn định, lâu dài, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

Trước đây, khoảng năm 1976 gia đình mình có mua mảnh đất viết tay khoảng 1000m2 đất ruộng.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục thay đổi diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các giao dịch liên quan tới việc tự ý tách thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ không được công chứng...

Trường hợp anh (chị) xây nhà vượt hạn mức trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì anh (chị) sẽ được công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng đó. Nếu sau thời hạn này sẽ không được công nhận.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:nb) Đối với đất nông nghiệp:Diện tích tối thiểu được phép tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm trăm mét vuông (500m2)

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì...

Diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do ủy ban nhân dân tỉnh của từng địa phương xác định.

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên sổ đỏ mà ranh giới thửa đất không thay đổi, không có tranh chấp với người sử dụng liền kề thì có thể được cấp đổi sổ đỏ theo diện tích thực tế.

Trường hợp có diện tích đất tăng thêm mà không có tranh chấp với người khác thì số diện tích đất chênh lệch đó sẽ được cộng thêm vào trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và không phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế và số liệu trên giấy tờ giao đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì sổ đỏ sẽ được cấp theo số liệu đo đạc thực tế.