Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện trong trường hợp quy định tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận...

Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Luật sư tư vấn về việc lập di chúc của chủ hộ với mảnh đất của hộ gia đình...

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Điều 715 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) của hộ gia đình được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Để tiến hành mua mảnh đất đó anh (chị) phải làm hợp đồng mua bán có công chứng, chứng thực và phải có chữ ký của tất cả các thành viên trong hộ, và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thoả thuận.

Điều kiện bồi thường về đất phải được xác định rộng cho cả điều kiện xác định mục đích sử dụng đất được bồi thường và điều kiện về diện tích được bồi thường.