Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự...

Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó

Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc trong những trường hợp đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

Công dân VN chưa được phép xuất cảnh nếu đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có nghĩa vụ thi hành bản án.