Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Theo quy định của pháp luật đất đai, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng và không vượt hạn mức giao đất.

Trồng cây, xây tường trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình thì có được bồi thường khi nhà nước thu hồi?

Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trình tự thủ tục thu hồi đất được quy định tại Luật Đât đai năm 2013.

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: đất được Nhà nước giao để quản lý;... và một số nội dung khác.

Nhà nước thu hồi đất lại quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Do phần tài sản trên diện tích đất nông nghiệp anh (chị) sử dụng không đúng mục đích sẽ không được bồi thường...

Người sử dụng đất đủ các điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật được bồi thường về đất và có thể được hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật sư tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Lạng Sơn.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ

trường hợp của bạn khi nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất

Trong trường hợp của anh (chị) là đã có quyết định thu hồi đất và nếu đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong cho người có đất bị thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không tiến hành chi trả tiền bồi thường nữa.

Tùy từng trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Trường hợp của bố bạn sử dụng đất trước năm 1988 và đất không có giấy tờ gì nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì vẫn được bồi thường về đất.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.

Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 99 Luật đất đai 2013.

Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất quy định trong các văn bản Luật đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT. Việc thu hồi đất là một trong những vấn đề nhạy cảm và được pháp luật quy định rất chi tiết.

Trường hợp hộ gia đình khi bị thu hồi đất mà còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền.

Khi bị thu hồi đất, người bị thu hồi có thể được hỗ trợ tái định cư.

Điều kiện, trình tự, thủ tục, nhiệm vụ và quyền hạn của người thi hành cưỡng chế thu hồi đất được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013.