Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tài liệu từ người nộp thuế. Đây là thủ tục phức tạp nhất đối với doanh nghiệp giải thể.

Luật sư tư vấn thuế doanh nghiệp..