Hợp đồng do chi nhánh của công ty xác lập có giá trị ràng buộc doanh nghiệp.