Tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân, theo tôi được biết chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp khác. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có quyền thành lập, tham gia thành lập cũng như làm chủ doanh nghiệp khác không?

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại