Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện: có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;... và một số nội dung khác.