Đề nghị luật sư cho biết việc kiểm nghiệm thực phẩm, thanh toán chi phí kiểm nghiệm thực phẩm được pháp luật quy định như thế nào. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng những điều kiện gì (Trần Công Hiệp).