Việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Doanh nghiệp mới thành lập, làm tờ khai thuế GTGT.

Luật sư tư vấn về Hồ sơ khai thuế khoán hàng quý...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp hóa đơn hoàn thuế không khớp với hóa đơn khai thuế.

Kê khai điều chỉnh tờ khai thuế khi ghi sai hóa đơn.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định Luật quản lý thuế.

Hóa đơn GTGT đó được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót được quy định tại: Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Luật sư tư vấn về việc Kê khai thuế không khớp...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Thủ tục khai thuế môn bài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết đăng ký kinh doanh và kê khai thuế không.

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...

Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo...

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư này...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc để hoàn thành hồ sơ khai thuế.