Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư được thực hiện thông qua các phương thức sau: đàm phán, thương lượng, hòa giải; Tòa án; Trọng tài....