Căn cứ theo quy định Điều 4 Luật Thuế GTGT, tổ chức, cá nhân không kinh doanh không phải là người nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4238/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP .

Doanh nghiệp mới thành lập, làm tờ khai thuế GTGT.

Nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Ngành nghề của họ không có ngành nghề là vận chuyển vì thế hoá đơn GTGT của họ với hoạt động vận chuyển sẽ không được chấp nhận để công ty của bạn báo cáo thuế.

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn, các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia

Khi không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ, công ty bạn phải thực hiện hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế

Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định Luật quản lý thuế.

Hóa đơn GTGT đó được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót được quy định tại: Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Đối với cá nhân kinh doanh, chỉ cần trình hóa đơn bán hàng để chứng minh không phải hàng lậu, mà không bị phạt hàng không có nguồn gốc xuất xứ

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Nếu hóa đơn đã kê khai thuế tuyệt đối không được hủy hóa đơn, rồi viết lại. Mà chỉ được lập hóa đơn điều chỉnh. Chỉ khi chưa kê khai thuế mới được thu hồi hóa đơn sai rồi lập biên bản hủy, rồi xuất lại và không được viết hóa đơn dưới dạng số âm.

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu...

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý...

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cá nhân hoạt động th­ương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không thuộc đối thượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh

Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý về mất hóa đơn GTGT

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai quyết toàn thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khiếu nại về thuế để quý vị tham khảo.