Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;...

Nếu có căn cứ cho rằng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất tái định cư đã chậm trễ hoặc có sai phạm trong quá trình giao đất dẫn đến thiệt hại, anh (chị) có quyền khiếu nại đến chính cơ quan có thẩm quyền giao đất tái định cư để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế và số liệu trên giấy tờ giao đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì sổ đỏ sẽ được cấp theo số liệu đo đạc thực tế.

Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013.

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất.

Khi có đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất thì người sử dụng đất nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất tại Phòng tài nguyên môi trường huyện.

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

Hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất ở có phải nộp tiền sử dụng đất. Số tiền sử dụng đất phải nộp khi nhà nước giao đất được tính dựa trên công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực Đông bắc bộ không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước.

Người thuê đất (cá nhân, tổ chức…) có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện nơi có đất...

Điều 95 Luật Đất đai hiện hành có quy định: “Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý”, nghĩa là trường hợp cá nhân/tổ chức được Nhà nước giao đất quản lý thì phải đăng ký đất đai lần đầu.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất được quy định tại Điều 122 Luật đất đai 2003.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND phường/ xã.