Danh sách khách hàng là bí mật nhân thân do đó không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh.

Danh sách khách hàng của doanh nghiệp có được coi là bí mật kinh doanh để được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ không?

Nội dung danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại Điều 26 luật Doanh nghiệp 2014.

Nội dung về danh sách thành viên công ty cổ phần quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách cấp sổ BHXH.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ngoại tỉnh.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH.

Vì chỉ có 1 số nhà thầu mới đáp ứng được yêu cầu để tham gia đấu thầu hạn chế, nên bắt buộc phải lập danh sách ngắn để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty để xác định cổ đông có quyền biểu quyết, như: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả để quý vị tham khảo.