Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT .

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm có được nhà nước cho phép không?

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:...