Thành viên cũ chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày

Thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định của pháp luật.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác theo quy định của pháp luật ...

Thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH có 5 thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp do không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định vềchuyển nhượng phần vốn góp

Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó để trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận; hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.

Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

Công ty cần thực hiện biên bản họp hội đồng thành viên công ty trong đó ghi rõ lại việc tặng cho phần vốn góp, đồng thời ghi rõ về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc để mẹ anh (chị) có thể điều hành hoạt động công ty.

Đối với vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Điều 44 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:....

Cổ phần là phần vốn điều lệ của công ty, người sở hữu cổ phần là cổ đông của công ty, cổ phần không xác định thời hạn. Vì vậy, một cổ đông muốn ra khỏi công ty chỉ bằng cách chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho người khác.

Thành viên Công ty TNHH 2 TV trở lên có quyền chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác trừ 1 số trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều Luật Doanh nghiệp 2014.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định của pháp luật

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp trong công ty hợp danh.

Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều 53, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH