-->

Thủ tục tự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật sư tư vấn về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, trình tự, thủ tục, hồ sơ tự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn về ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần.

Tóm tắt yêu cầu của khách hàng: Dự kiến, trong năm nay Công ty chúng tôi sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Cổ đông A nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với tỷ lệ trên 10%. Cổ đông A này căn cứ vào ủy quyền đó đã tự đề cử mình ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới. Đề nghị luật sư tư vấn, như vậy có đúng luật không? (Nguyễn Bình - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Bích Phượng - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bích Phượng - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề tự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về quyền sự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

"1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp."

Như vậy, thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp hoặc một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Như vậy trường hợp trên cổ đông A có quyền tham dự ĐHĐCĐ của Công ty căn cứ trên văn bản ủy quyền. Tuy nhiên, cổ đông A chỉ được nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ chứ không được căn cứ vào đó để tự đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trường hợp, cổ đông A muốn tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới cần tuân thủ theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 về quyền của cổ đông phổ thông và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định, tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này (Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty) được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử”.

Thứ hai, về hồ sơ tự đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Các cổ đông muốn đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng quản trị thì nên tham khảo hồ sơ đề cử, ứng cử trong quy chế bầu cử được công ty công bố. Theo thông lệ, hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu công ty);

- Biên bản họp nhóm, nếu nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu công ty);

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

- Một trong số các giấy tờ khác: Bản sao CMND/CCCD/Hộ khẩu tạm trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ khác nếu có.

Cổ đông, nhóm cổ đông nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi sớm tối thiểu trước 03 ngày cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ, để Ban tổ chức có đủ thời gian kiểm tra, đưa vào danh sách bầu cử cũng như chuẩn bị trước công tác kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại đại hội.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.