Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Vợ chồng tôi xây dựng nhà trên mảnh đất của ông bà nội (đã mất). Trước khi xây dựng, chúng tôi có họp gia đình xin ý kiến và mọi người trong gia tộc đồng ý. Vậy, tôi có thể xin chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà không ? (Tiến Hùng, Hà Nội).

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật đất đai, Nhà nước Việt Nam có những quy định cụ thể để bảo đảm cho ngưởi sử dụng đất như bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất có các quyền như: được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất,...

Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .

Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ – CP quy định về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất khi tặng cho quyền sử dụng đất.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình