-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty không trả lương cho người lao động dưới 18 tuổi.

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Nếu muốn sử dụng người lao động là người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi) thì cần lưu ý: Nguyên tắc sử dụng lao động; các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.