Bằng độc quyền sáng chế có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với công ty của bạn vì họ sẽ rất vui mừng khi nhận thấy một số rào cản việc nhập khẩu của đối thủ cạnh tranh.

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán...

Luật sư tư vấn chia lợi nhuận công ty...

Tôi là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện nay, doanh thu của công ty tôi ngày càng tăng. Nhưng tôi và một số thành viên khác không được chia lợi nhuận. Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi về trường hợp này?

Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Trường hợp của anh(chị) công ty chưa phân chia lợi nhuận cho anh (chị) là hoàn toàn đúng. Và điều kiện để phân chia lợi nhuận cho các thành viên được quy định cụ thể tại Điều 69.

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh: Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty...

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Luật sư tư vấn phân chia lợi nhuận giữa các thành viên trong doanh nghiệp...

Luật sư tư vấn về việc phân chia lợi nhuận...

Luật sư tư vấn việc phân chia lợi nhuận trong công ty liên doanh nước ngoài.

Việc phân chia lợi nhuận trong công ty TNHH được thực hiện theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp về công ty TNHH.

Điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân về những thu nhập chịu thuế, trong đó có "Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ", do đó, hai cá nhân này sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu họ đủ điều kiện nộp thuế.

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Trường hợp B đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp cho A dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên