Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của khách hàng Ngọc Trinh tại Thái Nguyên về giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó như sau:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Việc viết thư nặc danh có bị khởi kiện hay không phụ thuộc vào nội dung thư tố cáo. Nếu thư trình bày đúng sự thật kèm theo đầy đủ chứng cứ chứng minh thì người bị tố cáo sẽ không có cơ sở để khởi kiện.

Việc chuyển quyền sử dụng đất (mua đất) được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền

Trong trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự tham gia giao dịch dân sự mà không có mặt người đại diện thì người đại giao dịch dân sự đó có thể bị tuyên vô hiệu.

Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng. Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng ...

Người sống chung với người khác như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987 và đang chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005 về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu .

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm...

Việc hủy kết hôn trái pháp luật làm phát sinh các hậu quả pháp lý: các bên phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng; quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết; quan hệ tài sản của vợ chồng, nghĩa vụ và hợp đồng được giải quyết.

Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu.

Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;...

Sai sót trong việc định giá tài sản góp vốn thuộc trách nhiệm của tất cả các thành viên sáng lập.

Doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên.

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp gây tai nạn nghiêm trọng khi tham gia giao thông.

Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu trộm cắp tài sản mà đã khắc phục hậu quả bồi thường thiệt hại thì căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan xét xử sẽ ra bản án, quyết định hình phạt đối với hành vi vi phạm.