-->

Thư điện tử (email) là một hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ. Tuy nhiên, email có được coi là chứng cứ hay không còn phụ thuộc vào việc thỏa mãn điều kiện quy định của pháp luật.