Thành viên góp vốn của Công ty TNHH hai thành viên chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình khi đã yêu cầu thành viên còn lại mua lại phần vốn góp của mình nhưng người đó không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Giám đốc công ty muốn chuyển nhượng 51% vốn cho người khác thì giám đốc phải chàn bán phần vốn góp đó cho các thành viên khác của công ty với cùng điều kiện.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác theo quy định của pháp luật ...

Thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH có 5 thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp do không thể tham gia quản lý hoạt động của công ty

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định vềchuyển nhượng phần vốn góp

Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Bên mua không có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận chuyển nhượng vốn (đầu tư vốn) mà bên mua chỉ có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân khi có lợi tức phát sinh đối với Công ty TNHH sau này theo quy định tại điểm c, khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (mua đất) là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác hoy định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Luật sư tư vấn một số vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Trách nhiệm khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp do cá nhân chuyển nhượng thực hiện

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê