-->

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ ba, ví dụ người lao động.

Theo chính sách đồn điền đổi thửa đất ruộng của gia đình nhà tôi đã được gom lại thành một mảnh. Tôi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ trồng lúa sang chăn nuôi kết hợp.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết trong bao lâu sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông? Và cổ phần ưu đãi hoàn lại có bị chuyển thành cổ phần phổ thông không?

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định chuyển đối công ty cổ phần thành loại hình doanh nghiệp khác thể hiện một trong các quyền tự do kinh doanh của các cổ đông là chủ sở hữu của công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty cổ phần không thể tự do chuyến đổi sang bất kỳ loại hình tổ chức kinh tế nào.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Để quý khách hàng có thông tin chính xác nhất, công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp các phương thức chuyển đổi sang công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên. Nay tôi muốn chuyển thành công ty TNHH hai thành viên để có nhiều điều kiện phát triển hơn thì cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thế nào?

Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định củapháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phép chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định chuyển mục đích sử dụng đất .

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT .

Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác thì hình thức và mức xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất ...

Nếu muốn dùng làm đất ở để xây nhà thì phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo điểm đ khoản 1 điều 36 Luật đất đai và phải nộp tiền sử dụng đất theo điểm c khoản 4 điều 36 Luật này.

Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

Pháp luật doanh nghiệp quy định trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần phải làm các thủ tục giải thể doanh nghiệp mà chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2014.