-->

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.

Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong trương hợp có hành vi vi phạm hợp đồng thương mại, có thiệt hại thực tế xảy ra… thì phải áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại.

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật

Mức bồi thường sẽ do hai bên thoả thuận. Trong trường hợp không thoả thuận được, người có yêu cầu được bồi thường thiệt hại có thể yêu cầu Toà án giải quyết.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe con người là một trong những trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật, hàng thừa kế được xá định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005

Nhưng giờ chủ nhà bán đất cho ngườikhácrồi đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi mà không chịu bồi thường 3 tháng tiền

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Trong mọi trường hợp, khi tính mạng bị xâm phạm, những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần.

trong trường hợp này của anh, bên 2 thanh niên kia sẽ phải chịu các khoản chi phí hợp lý thực tế theo Khoản 1 điều 609 nêu trên như tiền viện phí, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại .

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng

Do ô tô là một trong những "nguồn nguy hiểm cao độ" nên trường hợp mà ông đang cần giải quyết còn được áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Tại quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, tại phụ lục có quy định về tiêu chuẩn phân loại cây cà phê, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường.

Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.