Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về việc xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu...

Người sử dụng đất đủ các điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật được bồi thường về đất và có thể được hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật sư tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Lạng Sơn.

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp khi mua bán nhà, đất ở bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, các lệ phí khác.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai,...

Điều 5 Nghị định 45/2015/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở.

Nếu muốn dùng làm đất ở để xây nhà thì phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo điểm đ khoản 1 điều 36 Luật đất đai và phải nộp tiền sử dụng đất theo điểm c khoản 4 điều 36 Luật này.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối...

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 57 luật đất đai 2013 .

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu đất nông nghiệp mà gia đình anh (chị) đang sử dụng thuộc diện quy hoạch nông thôn mới nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì gia đình anh (chị) tiếp tục được sử dụng và thực hiện các quyền của người sử dụng đất thành đất ở. Nếu...

Pháp luật không cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhưng phải tuân thủ theo căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất.

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này; Đất được Nhà nước giao để quản lý; Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này