Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng

Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.