Luật sư tư vấn trường hợp đòi lại tiền nợ từ khách hàng mà nhân viên thu nợ đã dùng để chi tiêu việc cá nhân.