Khi công dân vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm thì thẩm quyền xử phạt không thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nữa.

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định về đất đai, trong đó bao gồm nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình

Trong các cuộc Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch hàng năm Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện hay không?