Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục công bố mẫu dấu của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên quy định tại Điều 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thành viên cũ chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật doanh nghiệp năm 2014; Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực và nội dung biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về việc giải thể công ty

Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào Công ty TNHH hai thành viên bằng hình thức mua lại phần vốn góp, quyền góp vốn của thành viên công ty TNHH hai thành viên hoặc góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên để trở thành thành viên mới của công ty

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty được xác định khi thành viên đó được ghi nhận trong sổ thành viên công ty. Cơ sở pháp lí của việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên đó là các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 180 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như sau: tự nguyện rút vốn khỏi công ty; Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;…

Tư cách pháp lí của thành viên công ty được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, có thể thông qua việc góp vốn, nhận chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thừa kế, tặng cho... Thành viên công ty sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán...

Nếu như điều lệ công ty của quy định việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì có thể tiến hành thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng, chi nhánh của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thành viên hợp danh có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của mình bằng cách rút vốn khỏi công ty hoặc bằng phương thức khác nếu Điều lệ công ty quy định.