Tổ chức và hoạt động của các Toà án Nhà nước ta hiện nay về cơ bản theo nguyên tắc lãnh thổ kết hợp với thẩm quyền xét xử.

Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp mà chủ yếu là quyền xét xử là một trong những chức năng rất quan trọng trong bộ máy của Nhà nước Việt Nam.

Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc này không bị pháp luật cấm. Tranh chấp lao động về tiền lương là một hình thức tranh chấp khá phổ biến hiện nay.

Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.