Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bán tài sản trên đất thuê của doanh nghiệp.

Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật Đất đi 2013.