Nếu muốn bảo hộ ý tưởng, thì phải thể hiện ý tưởng đó dưới một hình thức nhất định theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm đều là tác giả của tác phẩm, đều được pháp luật bảo hộ quyền nhân thân, quyền tác giả và là chủ sở hữu của sản phẩm.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký

Đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán phần mềm được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005

Việc hợp tác kinh doanh thì tiến hành giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nội dung hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Khi bạn muốn phát triển thêm chức năng cho một phần mền đã được bảo hộ, để được bảo hộ bạn phải chứng minh được tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của phần mềm theo quy định của luật này.