Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.