Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ ba, ví dụ người lao động.

Quyền lợi của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ trong hai trường hợp theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán đất chỉ có hiệu lực khi được công chứng chứng thực.

Ủy quyền là giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp đồng. Ủy quyền được thực hiện bằng văn bản ủy quyền hợp đồng ủy quyền, quyết định ủy quyền thể hiện đại diện theo ủy quyền.